28.1.15

Проектно-діяльнісна технологія.
Слово «проект» у перекладі з латини означає «кинути уперед». Фактично, проект – це будь-який задум, що має мету, термін та конкретні кроки реалізації.
Проектна технологія є інтегративним видом діяльності, що синтезує в собі елементи ігрової, пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної, перетворювальної, навчальної, комунікативної, та головне – творчої діяльності.
Цілі та завдання технології,
які вирішують учасники в рамках навчальних проектів:
- когнітивні – пізнання об’єктів навколишньої реальності; вивчення способів рішення проблем, оволодіння навичками роботи з джерелами інформації, інструментами і технологіями.
- організаційні – оволодіння навичками самоорганізації, вміння ставити перед собою мету, планувати та корегувати діяльність, приймати рішення; нести особисту відповідальність за результат.
- креативні – вміння конструювати, моделювати, проектувати і т. ін.
- комунікативні – розвиток навичок роботи в групі, виховання толерантності, формування культури публічних виступів.
Основні принципи:
- принцип розвитку пізнавальних та творчих навичок учнів;
- самодіяльний характер творчої активності учнів;
- принцип співробітництва учнів між собою і вчителем;
- прагматична спрямованість на результат.
Характеристика суб’єкту та об’єкту технології, особливості їх взаємодії. Із носія готових знань учитель перетворюється на організатора пізнавальної діяльності своїх учнів.
Типологія проектів.
За домінантною діяльністю: дослідницько-пошукові, творчі, прикладні (практико-орієнтовані), ігрові (рольові, пригодницькі), інформаційні.
За предметно-змістовою галуззю знань: монопроект, міжпредметний проект, надпредметний проект.
За кількістю учасників проекту: індивідуальні, парні, групові.
За тривалістю виконання проекту: короткострокові, середньої тривалості, довгострокові.
За формою представлення результатів: пленарні, стендові, мультимедійні, рольові, творчі.
Технологічна карта:
1. Організаційно-підготовчий етап:
- визначення теми, мети і типу проекту, обговорення проблеми, висунення гіпотези;
- планування;
- дослідження, спостереження, робота з інформаційними ресурсами, анкетування, експеримент.
2. Технологічний етап:
- виконання проекту (самостійна робота, самоорганізація роботи партнерства);
- аналіз інформації, обговорення отриманих даних у групах, підбиття підсумків, формулювання висновків.
3. Підсумковий етап:
- творчий звіт, презентація отриманих результатів, захист проекту;
- колективне обговорення, оцінювання результатів і процесу дослідження за встановленими критеріями, коригування, рефлексія.
4. Подальше «життя» проекту (презентація його в місцевій пресі, на конференції, для учнів інших шкіл, знайомих і батьків тощо).
Існує і коротка формула етапів роботи над навчальним проектом – «шість П»: проблема – планування – пошук – продукт – презентація – портфоліо (тобто папка, у якій зібрані всі робочі матеріали).
Прогнозовані результати:
1) зовнішній результат (його можна побачити, осмислити, оформити відповідним чином, застосувати в реальній практичній діяльності): альманах, анкета, брошура, буклет, виставка, відеокліп, віртуальна екскурсія, дизайн-макет, довідник, ілюстрація, інсценівка, інтерв’ю, каталог, колаж, колекція, мультимедійна презентація, публікація, рекламний проспект, стаття, сценарій, стінгазета, таблиця, фотоальбом, щоденник подорожі тощо;
2) внутрішній результат, або досвід діяльності, який стає безцінним надбанням учня, поєднуючи в собі знання і вміння, компетенції й цінності; розвиток різноманітних здібностей: вербально-лінгвістичних, візуально-просторових, міжособистісних, внутріособистісних. Розвиток наступних специфічних умінь та навичок: проблематизації, цілепокладання, організації та планування діяльності, пошуку необхідної інформації, самоаналізу та рефлексії, презентації, комунікативності, уміння приймати рішення та ін.
На думку Н.В. Маслової, «якщо школа не навчає дитину мислити проектно, вона назавжди залишиться тільки виконувачем чужих планів. Така людина живе сьогоднішнім днем, короткими програмами» .

Комментариев нет: