28.1.15

Технологія проблемного навчання
Технологія проблемного навчання – організація навчального процесу, яка передбачає створення проблемної ситуації та активну самостійну діяльність учнів у її розв’язанні. При цьому проблемна ситуація виступає своєрідною драбиною, користуючись якою можна вийти на формулювання проблеми, це засіб для формування інтересу учнів до даного питання.

Мета та завдання технології: розвиток мислення і здібностей учнів, розвиток творчих умінь, засвоєння учнями знань, умінь, здобутих в ході активного пошуку й самостійного рішення проблем, в результаті ці знання, вміння міцніші, ніж при традиційному навчанні, виховання активної творчої особистості учня, що вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми.
Основні принципи:
- самостійність у роботі учнів;
- розвивальний характер навчання;
- інтеграція і варіативність у застосуванні різних областей знань;
- використання алгоритмізованих дидактичних завдань.
Характеристика суб’єкту та об’єкту технології, особливості їх взаємодії. Проблемна ситуація виступає як спосіб взаємодії між учителем і учнями, яка характеризується високою активністю учнів і спрямованістю на подолання пізнавальних труднощів, викликаних поставленими вчителем завданням-проблемою.
Основні форми проблемного навчання:
- проблемний виклад навчального матеріалу в монологічному режимі лекції, або діалогічному режимі семінару;
- проблемний виклад навчального матеріалу на лекції, коли викладач ставить проблемні питання, вибудовує проблемні задачі і сам їх вирішує;
- учні лише подумки включаються у процес пошуку рішення.
Технологічна карта:
1) створення проблемної ситуації;
2) формулювання проблеми;
3) висунення гіпотез;
4) перевірка висунутих гіпотез;
5) аналіз результатів перевірки гіпотез;
6) висновок і узагальнення;
7) повернення до проблемної ситуації.
Основні прийоми і методи: метод монологічного викладу, метод діалогічного викладу, метод евристичних завдань, метод дослідницьких завдань, метод програмованих завдань, прийом створення проблемної ситуації, завдання з помилками та ін.
Прогнозовані результати. Ґрунтовне засвоєння й закріплення наукових положень, розвиток творчого мислення та здатності до самостійної діяльності.

Комментариев нет: