27.2.15

Критерії оцінювання художнього аналізу твору Початковий рівень:
1 бал – Учень відтворює матеріал на елементарному рівні, називаючи окремий літературний факт або явище.
2 бали – Учень розуміє навчальний матеріал на елементарному рівні його засвоєння, відтворює якийсь фрагмент окремим реченням.
3 бали – Учень сприймає навчальний матеріал, дає відповідь у вигляді вислову (за допомогою вчителя).
 Середній:
4 бали – Учень володіє матеріалом на початковому рівні його засвоєння, відтворює незначну його частину, дає ви­значення літературного явища без посилання на текст.
5 балів – Учень володіє матеріалом та окремими навичками ана­лізу літературного твору, за допомогою вчителя та учнів відтворює матеріал і наводить приклад з тексту.
6 балів – Учень володіє матеріалом, відтворює значну його частину, за допомогою вчителя знаходить потрібні приклади у тексті літературного твору.
Достатній рівень:
7 балів – Учень володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору за поданим вчителем зразком, наводить окремі власні приклади на підтвердження певних суджень.
8 балів – Учень володіє матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні цілісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під керівництвом вчителя виправляє допущені помилки й добирає аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку.
9 балів – Учень володіє матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу художнього твору, систематизує та узагальнює набуті знання, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження власного судження.
Високий рівень:
10 балів – Учень володіє матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу літературного твору, виявляє початкові творчі здібності, самостійно оцінює окремі нові літературні явища, знаходить і виправляє допущені помилки, працює з різними джерелами інформації, сис­тематизує та творчо використовує дібраний матеріал.
11 балів – Учень на високому рівні володіє матеріалом, вміннями і навичками аналізу художнього твору, висловлює свої думки, самостійно оцінює різноманітні явища культурного життя, виявляючи власну позицію щодо них.
12 балів – Учень вільно володіє матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до пере­несення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації, схильність до літературної творчості.

Комментариев нет: