2.3.15

Шляхи аналізу художнього твору

Шляхи аналізу художнього твору


          Шлях аналізу «Услід за автором»
Використовуючи аналіз «Услід за автором», учитель на етапі підготовки до уроку прочитує текст, ділить його на логічно завершені змістові частини та складає до кожної з них систему запитань, спрямовану на аналіз твору в єдності форми та змісту. Якщо твір невеликий за обсягом, кожна частина зачитується у класі, після чого проводиться аналіз методом евристичної бесіди. Якщо твір великий за обсягом, то на уроці аналізуються частини, які містять ключові епізоди, інші прочитуються вдома, а в класі аналізуються через систему запитань, підготовлених учителем.
Отже, тема, ідейно-художня цінність, образи та інші компо­ненти, що становлять цілісність естетичної структури твору, ос­мислюються учнями з огляду на розвиток сюжету, що, безпереч­но, потребує уважного, вдумливого читання, глибокого розумі­ння прочитаного, а це, у свою чергу, сприяє формуванню навичок відчуття стилю автора, його мови, поетики художнього твору в цілому. Переваги такого шляху аналізу (за  В.Маранцманом) полягають у природності порядку розбору, який повторює на складнішій основі процес читання, стеження за розвитком дум­ки автора, а також емоційність, що виникає під час співпере­живання у класі та розгляд твору у взаємодії форми і змісту.
Пообразний шлях аналізу.
Як свідчить досвід, у шкільній практиці частіше використо­вується пообразний шлях аналізу літературного твору. Це зрозуміло, бо в центрі кожного художнього твору є образ або образи людей, тварин, речей чи інших істот, створених фан­тазією автора.
Саме цей шлях аналізу сприяє утвердженню погляду на літературу як людинознавство, що ставить перед читачами важливі для кожної особистості питання морального характе­ру, естетичного та соціального спрямування: Хто я? Яке моє місце в цьому світі? Що таке добро, а що таке зло? Як пізнати себе, навколишній світ? Тобто – це ті проблеми, над якими завжди замислюється молоде покоління. Сучасні школярі-старшокласники – не виняток у цьому загальнолюдському про­цесі пошуків себе.
Однак можна погодитися і з наріканнями, викликаними традиційним пообразним аналізом, оскільки він здебільшого зводився до поділу на позитивних та негативних героїв, і навіть цей поділ був чітко визначений у підручниках та методичних посібниках.

Проблемно-тематичний шлях аналізу.
Пошуки ефективних видів роботи, які активізували б творчість учня, здійснювали відомі педагоги (Я. А. Коменський, Й.-Г. Песталоцці, А. Дістервег, К. Ушинський, О. Матюшкін та багато інших), психологи (С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, Д. Богоявленський, Н. Менчинська), дидактики (Ю. Бабанський, М.Скаткін та ін.). До таких пошуків вдавалися й мето­дисти, розробляючи ідеї, повязані з проблемним навчанням (В. Стоюнін, В. Острогорський, В.Водовозов, Т. Бугайко, В. Маранцман, А. Ситченко та ін.).
Готуючись до реалізації проблемно-тематичного шляху ана­лізу, необхідно зясувати лексичне значення слів та словоспо­лучень: проблема, проблемне запитання, проблемне завдання, проблемна ситуація. Без усвідомлення цього не буде зрозумі­лим ланцюжок методичної роботи вчителя:
– від визначення проблем до проблемних запитань;
від проблемних запитань до проблемної ситуації;
– від проблемної ситуації до проблемних завдань;
– від проблемних завдань до пошукової роботи, спрямова­ної на виявлення напрямів розвязання визначених проблем.
Комбінований шлях аналізу.
Цей шлях аналізу передбачає використання двох чи більше варіантів послідовностей під час дослідження літературно-художнього твору, яких саме – визначає учитель. Застосовуючи будь-який відомий шлях аналізу художньо­го твору світової літератури, вчитель розглядає генетичні зв’яз­ки (між різними літературними явищами, пов’язаними своїм походженням: теми, сюжети, мотиви; роди, жанри, жанрові різновиди; складові літературного твору або літературного процесу) або ж контактні (між письменниками, школами, течіями, літературами) з використанням прийому порівняння.
Дослідницький метод застосовується, щоб навчити учнів науково розглядати художній твір, аналізувати, ретель­но студіювати.
Сама ідея дослідження як методу навчання налічує дві з половиною тисячі років і належить відомому давньогрецько­му філософу Сократу. Свій метод він назвав майєвтикою (що грецькою означає повивальне мистец­тво). Дослідницький метод взаємодіє з евристичним, але під час його застосування домінує самостійна робота учнів по­рівняно з іншими видами діяльності. Цей метод, як і всі інші, вважається навчальним. Від учнів не чекають наукових відкриттів, хоча окремі випадки можуть траплятися у світовій практиці. В середніх класах учитель застосовує лише окремі елементи цього методу, що допомагають виконати пропедев­тичну роботу. Всебічне застосування дослідницького методу передбачається у старших класах, коли для стимулювання навчальної діяльності залучаються всі його прийоми. Критич­не опанування художніх творів, наукових або науково-по­пулярних книжок та статей у процесі роботи над певною те­мою набуває характеру дослідження.

Прийоми шкільного аналізу художнього твору

Визначаючи своєрідність шкільного аналізу літературного твору, важливо врахувати три його аспекти:
– емоційний (аналіз має викликати в учнів безпосередній інтерес до твору, емоційне враження, сприяти створенню атмосфери зацікавленості тощо);
– пізнавальний (з допомогою аналізу твору вчитель знайомить учнів з особливостями життя, культури, літератури того чи іншого народу, творчою манерою митця, художньою своєрідністю тексту та інше );
 – виховний ( будь-який аналіз має сприяти формуванню моральних якостей учнів, їх естетичного смаку, розвитку творчих здібностей, забезпечувати особистісне зорієнтоване навчання).
Шкільний аналіз будується на літературознавчих і специфічних прийомах роботи з художнім текстом. Прийоми аналізу – це засоби осмислення художнього твору. Арсенал шкільних прийомів роботи з літературним твором досить різноманітній:
–  постановка запитань для тексту;
–  уміння виділяти головне і другорядне;
–   складання плану, конспекту, тез;
–   уміння підбирати цитати;
–  різні види коментарів;
–  переказ тексту;
–  зіставлення різних редакцій твору;
–  порівняння головних героїв з прототипами;
–  усне словесне малювання;
–  інсценування;
–  виразне читання;
–  складання кіносценаріїв;
–  зіставлення текстів з творами інших видів мистецтва.
Правильна організація методичної роботи в процесі аналізу художнього твору на уроці сприяє ознайомленню учнів із фундаментальними цінностями світової художньої культури, розширенню їхніх філологічних знань та художньо-культурної ерудиції, оволодінню методикою аналізу художнього твору на високому літературознавчому рівні в широкому культурологічному контексті, розвитку читацької компетентності та світоглядних орієнтацій.

Творчі роботи учнів

Завершальний етап роботи з художнім текстом – творчі роботи учнів (усні та письмові).
Мета цього етапу: навчити учнів узагальнювати й вико­ристовувати здобуті на попередніх етапах роботи знан­ня самостійно давати оцінку окремим частинам і всьому твору в цілому; мати власне судження про вчинки дійових осіб; спираючись на зміст і форму художнього твору, розви­вати навички усного та писемного мовлення.
Види творчих робіт зумовлені віковими можливостями учнів.
Так, учнів 5-8 класів, у яких викладається пропедевтичний курс світової літератури, необхідно навчати:
1) будувати простий і складний плани твору, що розглядається;  простий план характеристики образу  літературного героя (усно й письмово); стисло й докладно переказувати текст (усно);
2) будувати складний план характеристики образу літера­турного героя; готувати вибірковий переказ із елементами опису, твір-роздум про героя (усно та письмово);
3) стисло переказувати великий епічний твір, складати план порівняльної характеристики образів.
Діти будь-якого віку люблять спілку­ватися, дізнаватися про щось нове й цікаве, грати, фантазувати, творити, висловлювати свої думки, а тому вчитель нама­гається так проводити уроки літератури, щоб задовольнити потреби школярів, вчити й виховувати їх засобами мистец­тва слова. Готуючись до уроку, слід замислитись не лише над темами, прийомами та видами робіт, а й визначити потенційні можливості для творчого розвитку своїх учнів стосовно тво­ру, який вивчається. «Скринька самоцвітів», «Таємниці з глибини віків», «Подорож до чарівного світу» – вже самі теми уроків приваблюють і зацікавлюють (це перші теми за про­грамою 5 класу «Усна народна творчість»,  «Казки народів світу»). Кожен урок має свій секрет, загадку: разом з різними видами читання й обговорення творів використову­ються кросворди, ребуси, малюнки. Обов’язковими є також творчі письмові завдання. Вчитель використовує словесний опис, пропонує скласти відгуки, оповідання, в яких зашифровано приказки або при­слів’я, назви казки, міфу, оповідання, віршу, повісті, роману (з урахуванням усіх жан­рових особливостей). Учні пропонують на розсуд одноклас­ників власні твори, переклади з інших мов, поетичні рядки, науково-дослідницькі роботи.


Комментариев нет: