4.9.16

БІБЛІОТЕКИ СВІТУ: навчальна програма факультативного курсу
БІБЛІОТЕКИ СВІТУ:
 навчальна програма факультативного курсу
для учнів 7 класу
Мокеєва Лариса Петрівна,
учитель зарубіжної літератури
Королівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Макарівської   районної  ради

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
        У всі часи людство по-різному відносилося до книг, але  ніколи не було  до них  байдужим.  Люди  цінували книги і берегли їх як найдорогоцінніші скарби. Без книг життя неможливе. Тому,  неможливе воно і без бібліотек. Значення бібліотек в історії світової культури величезне. «Притулки розуму», «аптеки для душі», «будинки мудрості», «книгозберігаючі палати», «храми літератури» - так називали бібліотеки в різні часи і в різних країнах.
      Сьогодні, в епоху розвитку інформаційних технологій, неабияке значення належить саме книзі. Але відвідування  бібліотеки, читання бібліотечної  літератури   серед сучасної молоді  не користується популярністю. Програма факультативного курсу  «Бібліотеки світу» поглибить знання  учнів про значимість книги в житті людини, допоможе зрозуміти роль бібліотек та їх фонду для розширення компетентностей школяра, його світогляду  і дасть можливість вірно обрати профіль навчання у старшій школі, доведе, що в сучасному інформаційному просторі людина начитана зможе реалізувати свої мрії та зайняти відповідне місце у суспільстві.
Мета цього  курсу: широка презентація бібліотек світу, прищеплення любові до книги, знайомство із найкращими книгозбірнями світу, їх особливостями, залучення учнів до читання кращих творів літературно-мистецьких епох, популяризація читання книги.
Основні завдання навчальної  програми: 
  –     формувати знання учнів із історії  розвитку бібліотек та шляху їх становлення;
          доводити необхідність читання художніх творів та користування бібліотекою в епоху інформаційних технологій;
  –  розвивати навички грамотного користування бібліотекою, творчі здібності учнів;
          сприяти усвідомленню розвитку знаннєвих компетентностей через змістовий та інформаційний блоки програми;
          реалізувати ідеї загального та морально-етичного розвитку особистості;
          виховувати у школярів повагу до духовних надбань людства;
          формувати навички  самовизначення життєвих орієнтирів.
Дана програма для учнів 7 (8) класів укладена відповідно Концепції допрофільної освіти в основній школі та з подальшим переходом у 10-11 класах до суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, філологічного на­пря­мів. 
Факультативний курс "Бібліотеки світу"  розрахований на 35 години (1 година на тиждень). Основні види занять – уроки-презентації (20 год.), лекційні заняття – 6 год., практичні – 7 год., підсумковий урок-захист творчих проектів – 2 год.
Програма курсу складається з п’яти  розділів:
І.   Бібліотеки. Їх виникнення. Від найдавніших часів до сучасності.
ІІ.  Найвідоміші бібліотеки України.
ІІІ. Найбільші бібліотеки світу.
ІV. Найоригінальніші бібліотеки.
V.   Книги – у віках.
ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Учні знатимуть:    
·         бібліотеки – скарбниця історичного розвитку культури народів світу;
·         книгозбірні – окремий етап в історії України, пов'язаний із формуванням еліти українського суспільства;
·         історію розвитку бібліотек від найдавніших часів до сьогодення;
·         найвідоміші бібліотеки України;
·         бібліотека – берегиня національної культури.
Учні  вмітимуть:
·         правильно користуватися бібліотекою;
·         знайти необхідну книгу та підібрати відповідний матеріал у бібліотеці;
·         вдумливо читати та критично аналізувати художні твори;
·         характеризувати героїв твору;
·         обґрунтовувати свою оцінку прочитаних творів:
·         висловлювати свої думки усно і письмово.
Під час добору матеріалу враховувалася його естетична та тематична цінність для розкриття тієї чи іншої теми, здатність конкретного художнього твору розкрити значення книги в житті людини, становленні особистості.ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА
35 год. на рік, 1 год. на тиждень

№/№
Зміст програмового матеріалу
Вимоги до рівня підготовки учнів
Розділ І. Вступ. Бібліотеки. Їх виникнення. Від найдавніших часів до сучасності (4 год.)
1
Вступ. Анкетування з теми «Я і бібліотека».
Учень (учениця):
заповнює анкету;
ділиться досвідом про читання літератури, знанням про бібліотеки, наявністю домашньої бібліотеки.
2
Книга у нашому житті. Історія бібліотек. Від старовини до сучасності.
Екскурс в історію книгодрукування.
Учень (учениця):
визначає роль книги як засобу одержання інформації;
знає походження слова бібліотека;
доводить необхідність читання художніх творів та користування бібліотекою в епоху інформаційних технологій;
характеризує історію виникнення бібліотек.
3


Правила користування бібліотекою.
Учень (учениця):
формулює правила користування бібліотекою;
доводить необхідність їх дотримання.
4
Найдавніші бібліотеки. Перші бібліотеки. Ассирія. Найвідоміша давньосхідна бібліотека - Бібліотека Ашшурбаніпала в Ніневії. Бібліотеки шумерів.
Олександрійська бібліотека – одна з найбільших книгозбірень античності. ЇЇ загибель та становлення.
Колекції «прикутих» книг університетів Парижа, Гейдельберга і Флоренції.
Учень (учениця):
називає  найдавніші бібліотеки;
розповідає, яку роль вони відіграли в історії прогресу та духовному розвитку людства;
розкриває особливості розвитку бібліотек у взаємозв’язку з літературно-мистецькими епохами.
Розділ ІІ. Найвідоміші бібліотеки України (8 год.)
5Перша бібліотека Давньої Русі – Софійський собор у Києві.
Згадка у «Повісті минулих літ» про першу бібліотеку Київської Русі. Кількісний і якісний склад її фонду.
 Засновник бібліотеки – князь Ярослав Мудрий. Легенди  про місце знаходження книг.
Учень (учениця):
знає історію становлення та розвитку першої бібліотеки Давньої Русі;
розповідає легенди про місцезнаходження книг;
пояснює роль Ярослава Мудрого у створенні бібліотеки.
6
Бібліотека Києво-Печерської лаври  (ХІ ст.). Бібліотеки при університетах.
 Перші публічні бібліотеки – ХІХ ст.
Учень (учениця):
знає основні етапи розвитку бібліотек в Україні від ХІ до ХІХ ст.
7
Розвиток бібліотечної справи в Україні в ХХ ст.
Учень (учениця):
розповідає про інтенсивний розвиток бібліотечної справи;
називає широку мережу бібліотечних установ;
пояснює, що бібліотеки – показник культури народу.
8


Національна парламентська бібліотека (Державна бібліотека України) – провідний державний культурний науково-освітній , інформаційний заклад України.  Історія її становлення та розвитку.
Бібліотека в роки Другої Світової війни.
Бібліотека за часів незалежності.
Найбільш чисельна колекція – книги XIX – початку XX ст.
Учень (учениця):
знає, що бібліотека – загальнодоступна установа з універсальними за змістом фондами і характером обслуговування населення;
розуміє, у чому особливість фонду бібліотеки;
 характеризує основні напрями діяльності бібліотеки;
розповідає про рідкісні колекції книг.


9
Харківська державна національна бібліотека ім. В.Короленка  – друга за книгофондом бібліотека України. Історія створення.
Відділ рідкісних книг.
Широкі міжнародні зв’язки та партнери ХДНБ.
Учень (учениця):
називає основні етапи історії створення бібліотеки;
розповідає про цінність книгофонду;
пояснює значення міжнародних зв’язків для діяльності  бібліотеки.
10
Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" – навчально-допоміжний, інформаційний, науковий, культурно-освітній структурний підрозділ ніверситету. Історія створення та характеристика фонду в ХVІІ-ХІХ ст.
Сучасні бібліотечні колекції. Їхня цінність.
Учень (учениця):
розуміє, що бібліотека – окремий етап в історії України, пов'язаний із формуванням еліти українського суспільства, яка, у свою чергу, визначала не лише розвиток світоглядних засад, а й шляхи економічного та суспільно-політичного розвитку України впродовж століть;
доводить, що бібліотека – берегиня національної культури; засвідчує важливу роль бібліотек у становленні й розвитку демократії, формуванні і плідному функціонуванні місцевого самоврядування..
Розділ ІІІ. Найбільші бібліотеки світу (8 год.)
11
Бібліотека Конгресу США –  найбільша бібліотека у світі.
Учень (учениця):
знає, що  бібліотека Конгресу США – найбільша у світі;
доводить, що у бібліотеці знаходяться унікальні матеріали; розуміє, що фонди книгозбірні є великою культурною спадщиною та національним надбанням країни;
розповідає про її значення для інтелектуальної еліти США.
12
Національна бібліотека Британського Королівства.
Учень (учениця):
знає, що бібліотека посідає друге місце після Бібліотеки Конгресу;
формулює, що вона є найбільшою науково-технічною бібліотекою у світі;
 розповідає про її фонди.
13
Публічна бібліотека
м. Нью-Йорка.
Учень (учениця):
пояснює значення терміна «публічна бібліотека»;
розповідає про послуги, які надає бібліотека;
розуміє значимість її фонду.
14
Національна бібліотека Франції.
Учень (учениця):
знає коротку історію становлення та розвитку бібліотеки; називає функції книгозбірні; доводить цінність її унікальних фондів.
15
Бібліотека Гарвардського університету (Кембридж, США) – найбільша академічна бібліотека  світу.
Учень (учениця):
знає, що це одна з найбільших академічних бібліотек у країні;
 розповідає про загальний фонд бібліотеки;  володіє інформацією, що кожен бажаючий має право доступу до фондів бібліотеки через Інтернет.

16
Канадська бібліотека і архів (Оттава).

Учень (учениця):
розповідає про значимість бібліотеки в житті канадців, про збір та збереження документальної спадщини, текстів, зображень та інших документів, що відносяться до історії, культури і політики країни;
пояснює оригінальність колекції бібліотеки.
17
Національна Бібліотека Китаю (Пекін).

Учень (учениця):
доводить, що це всеосяжна наукова бібліотека, національне сховище публікацій, національний бібліографічний центр, національний центр мережі бібліотечно-інформаційних і науково-технічних бібліотек і центр розвитку; розповідає, що бібліотека має найбільшу колекцію матеріалів  іноземними мовами в країні;
пояснює, як можна взяти інформацію із цієї книгозбірні.
18
Урок-захист творчих проектів.
Учень (учениця):
створює презентацію; захищає проект.
Розділ ІV. Найоригінальніші бібліотеки (5 год.)
19
Найменша в світі бібліотека. Книгозбірня у телефонній будці.
Учень (учениця):
знає історію створення першої найменшої бібліотеки в світі; пояснює її популярність.
20
Найкрасивіші бібліотеки.

Учень (учениця):
називає країни, де знаходяться найкрасивіші бібліотеки світу;
пояснює, чим вони цікаві та в чому їх оригінальність.
21
Незвичайні бібліотеки. (Бібліотеки, що привертають увагу).
Учень (учениця):
називає країни, де знаходяться незвичайні бібліотеки світу;
знає, чому вони мають  особливі назви («книжкова полиця», «безкінечна бібліотека», «чорний діамант» тощо).
22
Рідкісні зали бібліотек (Улан-Баторська державна бібліотека, державні бібліотеки Польщі, Болгарії, Франції).
Учень (учениця):
називає державні бібліотеки, в яких знаходяться рідкісні зали;
знає, що особливого вони мають
23

Сучасні бібліотеки під відкритим небом.
Учень (учениця):
розповідає про особливість сучасних бібліотек під відкритим небом;
доводить необхідність їх існування.

Розділ V. Книга – у віках. Книги про книги (9 год.)
24
Пам’ятники книзі.
Учень (учениця):
розповідає про історію створення окремих пам’ятників;
знає, у якій країні вони знаходяться; пояснює оригінальний задум автора; коментує основну ідею пам’ятників.
25
Р.Д.Бредбері. «451° по Фаренгейту».
Учень (учениця):
розповідає про біографію письменника;
пояснює назву твору;
аналізує художні твори в єдності змісту і форми;
виявляє основні проблеми, поставлені у творі;
коментує фінал роману;
обґрунтовує свою думку з приводу прочитаного; висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі.
26
А.Азімов.  «Фах». Знання та книга в житті людини, їх значення.
Учень (учениця):
розповідає про основні етапи життєвого та творчого шляху письменника;
визначає головну думку твору; висловлює особисте ставлення до проблем, висвітлених у творі .
27
М.Єлізаров. «Бібліотекар» (2007).
Учень (учениця):
розповідає про головні етапи життєвого і творчого шля­ху письменника-сучасника;
пояснює  назву роману;
тлумачить метафоричність змісту твору;
характеризує головного героя твору Вязінцева;
доводить актуальність проблем, піднятих у романі.
28
Книга – культурний артефакт.
Учень (учениця):
розповідає про нові форми застосування книг;
знає найвідоміші скульптури, композиції, інсталяції, аплікації із книг;
пояснює, що книга зберігає свій інтелектуальний потенціал.
29
Підсумкове заняття. Урок-дискусія, захист творчих проектів, презентацій, публікацій тощо (за вибором учителя).
Учень (учениця):
розповідає про значення бібліотек в історичному прогресі людства;
називає найбільші та найоригінальніші бібліотеки світу;
обґрунтовує власну думку з приводу необхідності ходити до бібліотек та читати бібліотечну літературу;
узагальнює і систематизує вивчений матеріал.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

№/№
Кіль
кість годин
Назва розділів, тем
Форма роботи
Форма контролю
1
1
Вступ. Анкетування із теми «Я і бібліотека».
Анкетування.

2
1
 Книга у нашому житті. Історія бібліотек. Від старовини до сучасності.
Екскурс в історію книгодрукування.
Розповідь учителя.

3
1
Правила користування бібліотекою. Практичне заняття.
Рольова гра.

4
1
Урок-подорож. Найдревніші бібліотеки.
Перші бібліотеки Ассирії. Найвідоміша давньосхідна бібліотека - Бібліотека Ашшурбаніпала в Ніневії. Бібліотеки шумерів.
Олександрійська бібліотека – одна з найбільших книгозбірень античності. ЇЇ загибель та становлення.
Колекції «прикутих» книг університетів Парижа, Гейдельберга і Флоренції.
Заочна екскурсія.
Різнорівне-ві завдання.
5
1
Перша бібліотека Давньої Русі – Софійський собор у Києві.
Згадка у «Повісті минулих літ» про першу бібліотеку Київської Русі. Кількісний і якісний склад її фонду.
Перегляд презентації, співбесіда.

6
1
Князь Ярослав Мудрий як засновник бібліотеки. Легенди  про місце знаходження книг
Інтерактивна бесіда.

7
1
Бібліотека Києво-Печерської лаври.
Бібліотеки при університетах.
 Перші публічні бібліотеки ХІХ ст.
Розповідь вчителя.

8
1
Розвиток бібліотечної справи в Україні ХХ століття.
Робота з роздатковим матеріалом (інформаційні картки).

9
1
Національна парламентська бібліотека (Державна бібліотека України) – провідний державний культурний науково-освітній , інформаційний заклад України.  Історія її становлення та розвитку.
Бібліотека у роки Другої Світової війни.
Бібліотека за часів незалежності.
Лекція вчителя, перегляд презентації.

10
1
Найбільш чисельна колекція Національної парламентської бібліотеки – книги XIX – початку XX ст.
Презентація повідомлень учнів.

11
1
Харківська державна національна бібліотека ім. В.Короленка  – друга за книгофондом бібліотека України. Історія створення.
Відділ рідкісних книг. Широкі міжнародні зв’язки та партнери ХДНБ.
Лекція вчителя.

12
1
Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" – навчально-допоміжний, інформаційний, науковий, культурно-освітній структурний підрозділ університету.  Цінність бібліотечних колекцій.
Розповідь учителя, літературна вікторина.
Тести.
13
1
Бібліотека Конгресу США –  найбільша бібліотека у світі. Характеристика її книгофонду. Значення для інтелектуальної еліти США.
Презентація матеріалу, створення інформаційного грона.

14
1
Національна бібліотека Британського Королівства –  найбільша науково-технічна бібліотека у світі;
 Її фонди.
Перегляд презентації, повідомлення учнів.

15
1
Публічні бібліотеки та їх особливості. Публічна бібліотека м. .Нью-Йорка. Значимість її фонду.
Презентація, створення словничка до уроку.

16
1
Національна бібліотека Франції. Коротка історія становлення та розвитку бібліотеки, її функції та цінність унікальних фондів.
Перегляд презентації, співбесіда.

17
1
Бібліотека Гарвардського університету (Кембридж, США) – найбільша академічна бібліотека  світу. Структура, загальний фонд бібліотеки.
Розповідь учителя. Літературна гра «Обмін думками».

18
1
Канадська бібліотека і архів (Оттава). Оригінальність колекції бібліотеки.
Слово вчителя, евристична бесіда.

19
1
Національна Бібліотека Китаю (Пекін) – найбільша колекція матеріалів   іноземними мовами в країні.
Літературний диктант.

20
1
Урок-захист творчих проектів
Монологічні виступи учнів.
Презента-
ція проекту
21
1
Найменша в світі бібліотека. Книгозбірня у телефонній будці. Її популярність.
Літературна дискусія.

22
1
Урок-презентація. Найкрасивіші бібліотеки. Їх оригінальність.
Гра «Обери позицію».

23
1
Незвичайні бібліотеки. Їх  особливі назви («книжкова полиця», «безкінечна бібліотека», «чорний діамант»).
Літературний диктант.

24
1
Рідкісні зали бібліотек (Улан-Баторська державна бібліотека, державні бібліотеки Польщі, Болгарії, Франції).
Робота з опорним конспектом, ротаційні трійки.

25
1
Сучасні бібліотеки під відкритим небом Їх особливість. Необхідність  існування
Вправа «Сітка Елвермана» (проблема: так-ні).
Творча робота: складання сенканів, діамант.
26
1
Урок-презентація. Пам’ятники книзі.
Бесіда, робота в творчих групах.

27
1
Пам’ятники книзі. Історія задуму та ідея реалізації
Творча робота: створення власних проектів пам’ятника книзі.

28
1
Р. Д. Бредбері – американський письменник-фантаст. Творча біографія. Роман «451° по Фаренгейту».
Основні проблеми твору. Сюжетна лінія.
Коментоване читання, бесіда.

29
1
Р. Д. Бредбері. «451° по Фаренгейту». Монтер та Клариса: вплив книг на духовний світ героїв.
Робота з текстом.

30
1
А. Азімов. Короткі відомості про письменника. Оповідання «Фах». Знання та книга в житті людини.
Розповідь учнів, літературний диктант.

31
1
А. Азімов «Фах». Джордж і Тревіліян. Ставлення до майбутньої професії, здобуття знань.
Робота з текстом. Вправа «Кола Вена».

32
1
Урок-диспут. Чи може книжка дати безсмертя (за романом М.Єлізарова «Бібліотекар») ?
Творча робота: створення власної промови.

33
1
Книга – культурний артефакт. Нові форми застосування книг. Найвідоміші скульптури, композиції, інсталяції, аплікації із книг
Робота з інформаційними картками.
Літературна анкета.

34.
2
Підсумкове заняття. Урок-дискусія, захист творчих проектів, презентацій, публікацій тощо (за вибором учителя).
Виступи учнів.
Захист творчих проектів.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 № 32/95-ВР [Текст] // Голос України. – 1995. – 2 березня. – С.3
2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Освітня галузь «Мова і література» (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2012. – № 4–5. – С. 3-56.
3. Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 р. № 58) // Директор школи. – 2011. – № 27-28. – С. 58-63.
Міністерства освіти і науки України. – 2012. – № 4-5. – С. 3-56.
4. Світова література. 5-9 класи. Програма для  загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання [авт. колектив   О.М. Ніколенко (кер. авт. колективу), К. В. Таранік-Ткачук, С. П. Фоміна, О. В. Ревнивцева, Т. П.Сегеда, Н.В.Онищенко] // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. –  № 7-8. – С. 8-37.
5. Зарубіжна література. 10 – 11 класи: Програма для загальноосвітніх  навчальних закладів.  Суспільно-гуманітарний, художньо –   естетичний, філологічний, спортивний  напрями.  Академічний рівень / Кер. авт.  колективу Ю. І. Ковбасенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. –  № 11. – С. 53-64.
6. Програма курсів за вибором і факультативів зі світової літератури. 8-11 класи. Книга 1 / за заг. ред.: К. В. Таранік-Ткачук, І. П. Дворницької. – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – С. 329-334.
7. Вилегжаніна Т. Національна парламентська бібліотека України: шляхами розвитку  [Текст] // Бібліотечна планета. – 2006. – № 2. – С. 4-7.
8. Костенко Ю. Виразне читання як засіб осягнення художнього твору / Ю. В. Костенко // Всесвітня  література в середніх навчальних закладах України. – 2005. –  № 2. – С. 36.
9. Літературознавчий словник-довідник / за ред.. Р. Т. Громяка, Ю. І. Коваліва, В. І.Теремка. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 752 с.
10. Ніколаєнко М. Инновационная ориентированность руководителя – залог успешной деятельности библиотеки. [Текст] // Бібліотечний форум України. – 2010. – №3 (29). – С. 5-19.
11. Пашкова В. Роль бібліотек у розвитку громадського суспільства [Текст] ] // Бібліотечний форум України. – 2006. – №1 (11). – С. 14-17.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ УЧНІВ
1. Книга – культурний артефакт // Шкільна бібліотека. – 2014. – № 4. – С. 87-88.
 2. Кодлюк Я , Одинцова Г. Звідки книжка до нас прийшла? // Всесвітня література в  сучасній школі. – 2013. –  № 9. – С. 45-49.
 3. Кривенко А. А. Бібліотека – духовна скарбниця людства // Шкільна       бібліотека. –  2014. – № 2. – С. 88-91.
 4. Найбільша книгозбірня античного світу // Шкільна бібліотека. – 2002. – № 15-16. – С. 108.
 5. Сто найкращих романів, написаних у новому столітті // Всесвітня    література в  сучасній школі. – 2014. –  № 9. – С. 59.
  6. Щербань В. М. Від стін печер – до друкованої книги // Шкільна  бібліотека. – 2014. – № 3. – С.90.
7. У світі цікавого. «Судьба книги» // Шкільна  бібліотека. – 2002. – № 15-16. – С. 101-103.
8. Електронна бібліотека класичної літератури. [Електронний ресурс] .– Режим доступу : htpp: // www.klassika.ru / – (російською мовою).
9. Національна парламентська бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : htpp: // www.nplu /org /
10. Найкрасивіші бібліотеки світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  htpp: // yesway. ru. / 50 – samyx – krasivyx – bibliotek – mira.html.
11. Літературна Інтернет-бібліотека школяра  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  htpp: // litbook.by.ru
Комментариев нет: